Download Office 2019 Professional Plus [32bit/64bit]

Download Office 2019 Professional Plus [32bit/64bit]

Microsoft đã phát hành phiên bản chính thức của Microsoft Office 2019 cho người dùng Windows và MacOS.
Lưu ý: Đây là bản Office 2019 Retail và chỉ chạy được trên Windows 10.

1. Microsoft Office 2019 Professional Plus
File Name: ProPlus2019Retail.iso
Languages: English
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

2. Microsoft Office 2019 Professional
File Name: Professional2019Retail.iso
Languages: English
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Với Microsoft Office 2019 Professional Plus thì có thêm có Groove (OneDrive Business) và Lync (Skype Business).

Hướng dẫn kích hoạt bằng Key KMS

1. Kết nối mạng
2. Chạy CMD với quyền quản trị (Run as administrator)
3. Tiếp theo Paste 1 lần toàn bộ các lệnh bên dưới vào cửa sổ CMD:

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”
if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16”
set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs”
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr “Office19ProPlus2019VL”
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”)
%cmd% /unpkey:8MBCX >nul 2>&1
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
echo.

Password Unlock: 123

How to Download Files