Download Visio 2019 Professional [32bit/64bit]

Download Visio 2019 Professional [32bit/64bit]

Microsoft đã phát hành phiên bản chính thức của Visio 2019
Lưu ý: Đây là bản Visio 2019 Retail và chỉ chạy được trên Windows 10.

Download

Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 2          Link Tải 2

Hướng dẫ kích hoạt Visio 2019

1. Kết nối mạng
2. Chạy CMD với quyền quản trị (Run as administrator)
3. Tiếp theo Paste 1 lần toàn bộ các lệnh bên dưới vào cửa sổ CMD:

if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”
if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16”
set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs”
%cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr “Office19VisioPro2019VL”
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\VisioPro2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..\root\Licenses16\%x”)
%cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
echo.

Password Unlock: 123

How to Download Files