Download VMware Workstation Pro 15 Full Active 2019

Download VMware Workstation Pro 15 Full Active 2019

Yêu cầu cấu hình
– OS: Windows 64-bit (Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008)
– CPU: 1.3GHz hoặc nhanh hơn
– Memory: yêu cầu tối thiểu 2GB RAM / khuyến nghị 4GB RAM
– VMware Workstation 15 yêu cầu CPU từ 2011 trở về sau này. Một số dòng CPU 2011,2012 không được hỗ trợ:
+ Intel Atom processors based on the 2011 “Bonnell” (Z670 / Z650; N570).
+ Intel Atom processors based on the 2012 “Saltwell” (S1200; D2700 / D2500; N2800 / N2600).
+ AMD processors based on the “Llano” and “Bobcat” (Hondo; Ontario, Zacate, Llano)

Download

Link Cài đặt + Key
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link Keygen
Pass xả nén: 123
Link Tải 1          Link Tải 2
Key
GV78K-6DY90-484DZ-RDNXV-ZL2X0
VC3NU-DLW45-H805Q-1MZ5V-XA88F

Password Unlock: 123

How to Download Files