Windows 7 SP1 Pro, Pro VL, Home, Enterprise, Ultimate, ThinPC

Download Windows 7 SP1 Professional,Pro VL Home, Enterprise, Thin PC

1. Windows 7 Home Premium SP1
32Bit
File name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.iso
SHA1:6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

64Bit
File name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.iso
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2

2. Windows 7 Professional SP1
32Bit
File name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_ 677056.iso
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

64Bit
File name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_ 676939.iso
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

3. Windows 7 Professional SP1 VL
32Bit
File name: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x86_dvd_u_677896.iso
SHA1: D5BD65E1B326D728F4FD146878EE0D9A3DA85075

Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

64Bit
File name: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dvd_u_677791.iso
SHA1:708E0338D4E2F094DFEB860347C84A6ED9E91D0C

Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

4. Windows 7 Ultimate SP1
32Bit
File name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

64Bit
File name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
SHA1:36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

5. Windows 7 Enterprise SP1
32Bit
File name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.iso
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

64Bit
File name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

6. Windows 7 ThinPC
Dành cho máy cấu hình yếu nên chỉ có bản 32Bit
File name: ThinPC_110415_EVAL_x86fre

Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files